Toestandsinspectie.

Het doel van een visuele inspectie volgens de NEN2767-4 is om een objectieve beoordeling van de conditie van een civiele constructie te geven op basis van visuele waarnemingen. Het biedt waardevolle informatie voor het plannen van onderhouds- en beheeractiviteiten, het identificeren van prioritaire herstelwerkzaamheden en het beheren van de levensduur van de constructie.

Bij een visuele inspectie volgens de NEN2767-4 worden de volgende stappen gevolgd:

 

Voorbereiding: De inspecteur verzamelt relevante informatie over het te inspecteren bouw- of installatiedeel, zoals technische specificaties, tekeningen, onderhoudshistorie en eventuele voorgaande inspectierapporten.

 

Visuele observatie: De inspecteur voert een grondige visuele observatie uit van het bouw- of installatiedeel. Hierbij worden verschillende aspecten beoordeeld, zoals de algehele staat, schade, slijtage, corrosie, vervorming, loszittende onderdelen, lekkages of andere zichtbare gebreken.

 

Registratie: Tijdens de inspectie worden alle relevante bevindingen geregistreerd, inclusief beschrijvingen van de waargenomen conditie en eventuele foto’s of video-opnamen als visueel bewijsmateriaal.

 

Beoordeling: Op basis van de visuele observatie en registratie beoordeelt de inspecteur de conditie van het bouw- of installatiedeel volgens de vastgestelde conditiescores en -categorieën in de NEN2767-4. Deze scores geven de mate van gebreken, schade of functionaliteitsverlies weer.

 

Rapportage: De bevindingen van de visuele inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport, waarin de conditiescores, eventuele aanbevelingen voor reparaties of onderhoudswerkzaamheden en andere relevante informatie worden opgenomen.